THEO DÕI CHÚNG TÔI
HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ AN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Danh sách thành viên khóa 70 đến 79

KHÓA 70 STT Họ Tên Lớp Huyện 1 Trần Thị Dung A1K70 Thanh Chương 2 Lê Thị Linh A1K70 Thanh Chương 3 Nguyễn Thị Duyên A1K70 Hưng Nguyên 4 Lê Thị Hồng A1K70 Quỳnh Lưu 5 Phạm Thị Khánh Ly A1K70 Anh Sơn 6 Phan Bá...

Danh sách thầy cô và cán bộ công nhân viên trong Hội đồng hương

Danh sách thầy cô và cán bộ công nhân viên trong Hội đồng hương 37HUP STT Họ Và Tên Bộ môn giảng dạy Quê 1 Thầy Nguyễn...

Danh sách hội viên khóa 58 đến 69 và Hội viên danh dự

CÁC KHÓA TRƯỚC STT Họ và Tên Lớp và Khóa Quê quán (tên huyện) 1 Phan Quốc Phúc K58 Yên Thành 2 Lê Thanh Chính A1K59 Vinh 3 Trần Văn Đức K59 4 Trương Huy K59 5 Trần Vĩnh Tú K59 6 Ngô...

Danh sách Hội trưởng qua các thế hệ

STT Họ tên Khóa Nhiệm kỳ 1 Phan Quốc Phúc 58 2 Trần Văn Đức 59 3 Lê Văn Thành 62 2010-2011, 2011-2012 4 Nguyễn Văn Bằng 64 2012-2013, 2013-2014 5 Nguyễn Công Thắng 67 2014-2015, 2015-2016 6 Đặng Quang Đô 68 2016 – 2017 7 Phạm Trung Kiên 69 2017 – 2018 8 Nguyễn...