Sổ tay 37HUP

“Sổ tay 37HUP”

Tập hợp những kinh nghiệm của thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau và sẽ không ngừng cập nhật thay đổi phù hợp với hướng đi phát triển của Hội.

Hoàn cảnh soạn thảo

Từ trước đến nay, Hội đồng hương Nghệ An – Trường Đại học Dược Hà Nội với sứ mệnh là mái nhà chung gắn kết những người con xứ Nghệ đã, đang công tác học tập dưới mái trường Đại học Dược Hà Nội nói riêng, và trong ngành Dược nói chung. Chính từ cốt lõi mang tinh thần “đồng hương”, Hội đồng hương đang ngày một phát triển lớn mạnh, khẳng định vị thế ngày càng lớn cả trong và ngoài trường.

Dựa trên xu hướng thời đại, căn cứ vào mô hình tổ chức, bản sắc văn hóa và các yếu tố sẵn có, Hội đồng hương Nghệ An đã thành lập Ban sổ tay 37HUP 2021, nhằm xây dựng và soạn thảo “Sổ tay 37HUP” vào ngày 10/9/2021.

Trang bìa sổ tay 37HUP

Ý nghĩa

Đối với Hội đồng hương, Sổ tay 37HUP là kim chỉ nam cho các thế hệ sau nhằm tiếp tục phát triển tổ chức và gìn giữ truyền thống từ bao thế hệ đi trước. Sổ tay 37HUP được lưu hành nội bộ phục vụ các hoạt động và chương trình của Hội đồng hương Nghệ An trường Đại học Dược.

Đối từng thành viên, Sổ tay 37HUP không những giúp giải những vẫn đề của Hội mà các thành viên cũng có thể áp dụng trong công tác học tập, làm việc của từng người.

Thành viên soạn thảo

  1. Đặng Quang Đô – khóa 68
  2. Ông Thị An Trinh – khóa 73
  3. Phan Thị Tú Anh – khóa 73
  4. Nguyễn Kim Lê Na – khóa 73
  5. Đậu Thị Khánh Ly – khóa 74
  6. Nguyễn Thị Vân Anh – khóa 74
  7. Mạnh Thị Hà Thương – khóa 74
  8. Bùi Nhật Long – khóa 74
  9. Nguyễn Thị Ánh Diệp – khóa 75
  10. Nguyễn Thị Huyền Trang – khóa 75